εισαγωγη? στην Τριτοβα?θμια Εκπαι?δευση σε ποσοστο? 5%

 

  • Εγκύκλιος για την πιστοποι?ηση αναπηρι?ας υποψηφι?ων για εισαγωγη? στην Τριτοβα?θμια Εκπαι?δευση απο? τα Κε?ντρα Πιστοποι?ησης Αναπηρι?ας (ΚΕ.Π.Α.)

Ενημερωτική εγκυ?κλιο για τους/τις υποψηφι?ους/ες για εισαγωγη? στην Τριτοβα?θμια Εκπαι?δευση, σχετικα? με την απο?κτηση πιστοποιητικου? αναπηρι?ας απο? τα ΚΕ.Π.Α. (Κε?ντρα Πιστοποι?ησης Αναπηρι?ας), για το ακαδημαι?κο? ε?τος 2019-20, εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Με το πιστοποιητικο? αυτο? και τα επιπλε?ον δικαιολογητικα? οι υποψη?φιοι/ες θα μπορου?ν να υπαχθου?ν:

α) σε κα?ποιες απο? τις υποκατηγορι?ες των ατο?μων με αναπηρι?α και ειδικε?ς εκπαιδευτικε?ς ανα?γκες για προφορικη? η? γραπτη? εξε?ταση στις πανελλαδικε?ς εξετα?σεις  και

β) ως πα?σχοντες απο? κα?ποιες απο? τις ασθε?νειες της κατηγορι?ας των πασχο?ντων απο? σοβαρε?ς παθη?σεις για εισαγωγη? στην Τριτοβα?θμια Εκπαι?δευση σε ποσοστο? 5% .

  • Δείτε αναλυτικά τον πίνακα με τις παθήσεις για εισαγωγή υποψηφίων με το 5%

Για να δείτε τον ισχύοντα ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4452/2017 (Α? 17) και του άρθρου 108 του Ν.4547/2018 (Α? 102)  και ο οποίος αφορά στην εισαγωγή υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το ακαδ. έτος 2019-20 κι εφεξής, πατήστε εδώ.